Dokumentārās operācijas 

Mēs piedāvājam 

Piedāvājam eksportētājiem (pārdevējiem) un importētājiem (pircējiem) risku minimizēšanu
saistībā ar apmaksu par preču piegādēm, norēķinoties ar dokumentāro operāciju palīdzību.

Dokumentāro operāciju norēķinu īpatnības 


 • Icon blue and orange. Bullet points

  Starptautiskie norēķini.
  Dokumentārās operācijas ir paredzētas norēķinu veikšanai par precēm (pakalpojumiem), partneriem atrodoties dažādās valstīs.

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Dokumentārais norēķinu veids.
  Bankas apstrādā un apmaksā tikai dokumentus, nedarbojoties ar precēm.

 • Icon blue and orange. Bullet points

  Maksātājs ir banka.
  Apmaksu veic banka, nevis importētājs (t.i., pircējs, jeb preces saņēmējs).

 • Bankas komisijas tiek apmaksātas saskaņā ar tirdzniecības partneru norunutās var apmaksāt importētājs, eksportētājs vai abi dalīti.

 • Starptautiskie noteikumi.
  Kopīgs standarts visām pasaules bankām. Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) noteikumi nosaka darbību kārtību katram operāciju veidam, un šos noteikumus ievēro visas dokumentārās operācijas veicošās bankas.

Dokumentāro operāciju veidi


Dokumentārie akreditīvi

Akreditīvi tiek izmantoti starptautiskajās tirdzniecības operācijās, kad partneri vēlas saņemt apmaksas garantiju un būt pārliecināti, ka līguma noteikumi tiks ievēroti.

Akreditīvs ir specializēts norēķinu veids starptautiskajām tirdzniecības operācijām, kad importētāja banka garantē samaksu eksportētājam, ja tā sniegtie dokumenti pilnībā atbilst akreditīva nosacījumiem. 

Dokumentārais inkaso

Dokumentāro inkaso izmanto norēķiniem starptautisku tirdzniecības darījumu partneri, kas jau ilglaicīgi un veiksmīgi sadarbojas.

Importētāja banka inkasē maksājumu, lai apmaksātu eksportētāja bankas sniegtos finanšu un/vai preču pavaddokumentus. Inkaso negarantē apmaksu piegādātājam.

Bankas garantijas

Garantija tiek izsniegta saņēmējam (beneficiāram), lai apliecinātu bankas klienta uzņemtās saistības saskaņā ar līgumu ar beneficiāru.

Banka, kura izdevusi garantiju, apņemas veikt samaksu, saņemot no beneficiāra pretenziju. Ja bankas klients nepilda līguma, kas noslēgts ar beneficiāru, noteikumus, beneficiārs nosūta bankai pretenziju. Banka apmierina pretenzijas, kas tiek iesniegtas garantijā noteiktajā termiņā un nepārsniedz garantijas summu.