Bankas garantijas

Nodrošinājums maksājumu saistībām

Garantija tiek izsniegta saņēmējam (beneficiāram), lai apliecinātu bankas klienta uzņemtās saistības saskaņā ar līgumu ar beneficiāru. Banka, kura izdevusi garantiju, apņemas veikt samaksu, saņemot no beneficiāra pretenziju. Ja bankas klients nepilda līguma, kas noslēgts ar beneficiāru, noteikumus, beneficiārs nosūta bankai pretenziju. Banka apmierina pretenzijas, kas tiek iesniegtas garantijā noteiktajā termiņā un nepārsniedz garantijas summu.

Mēs piedāvājam

 

Izsniedzot garantiju, banka uzņemas saistības klienta vārdā, apņemoties veikt apmaksu saskaņā ar pamatotu rakstisku prasību

  • Garantiju izsniegšana vietēju un starptautisku saņēmēju (mūsu klientu darījumu partneru) labā tiek veikta saskaņā ar Pieteikumu bankas garantijas saņemšanai 

  • Garantiju izsniegšana ārvalstu korespondentbankas labā, kas savukārt izsniegs garantiju jūsu partnerim ārvalstī

  • Paziņošana (avizo) mūsu klientiem par garantijām, kas saņemtas no ārvalstu bankām saskaņā ar mūsu klientu darījumu partneru rīkojumiem

Bieži uzdotie jautājumi

Maksājuma garantija, ja jūs kā importētājs apmaksājat preces noteiktu laiku pēc atkraušanas.

Avansa garantija, ja saņemat avansu no pircēja, bet pircējs vēlas būt drošs, ka atgūs avansu gadījumā, ja piegāde nenotiek vai ir neatbilstoša.

Konkursa garantija, ja klients piedalās konkursā (iepirkumā).

Saistību izpildes garantija, ja esat noslēguši līgumu, saskaņā ar kura noteikumiem jums ir jāsniedz šāda veida garantija.

Tā var būt gan mūsu, gan ārvalstu bankas garantija.

1. Naudas segums garantijas summas apmērā un valūtā visā garantijas darbības laikā.

2. Depozīts bankā garantijas summas apmērā un valūtā, kas izvietots uz termiņu, kas vismaz par 2 dienām pārsniedz garantijas darbības termiņu.

3. Ja nespējat sniegt naudas sniegumu vai izvietot atbilstošu depozītu, varat vērsties pie mums ar lūgumu atvērt kredītlimitu – mēs pieņemam kā nodrošinājumu nekustamo īpašumu, aktīvus, trešo personu garantijas u.c.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par bankas garantiju, lūdzu, rakstiet mums, un mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar Jums!