Uzņēmējiem atvieglo kapitāla piesaistes procedūru

2015. gada 17. aprīlis

Ņemot vērā Ziemeļvalstu pieredzi, Baltijas regulētā tirgus organizētājs Nasdaq, sadarbojoties ar advokātu biroju VARUL, finanšu konsultantiem Baltikums Bank (Latvija), Orion Securities (Lietuva) un Redgate Capital (Igaunija) ar mērķi veicināt parāda vērtspapīru tirgus pieejamību un attīstību ir izstrādājis obligāciju emisijai nepieciešamo juridisko dokumentu standartformas, kas bez maksas ir pieejamas ikvienam interesentam Nasdaq Baltijas biržu mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Apzinoties, ka viens no iemesliem, kas var kavēt emisijas Baltijas tirgū, ir salīdzinoši sarežģītās prasības, ko ES direktīvas izvirza emisijas prospektam, projekta organizatoru mērķis bija potenciālajiem emitentiem atvieglot juridisko dokumentu sastādīšanas procesu un samazināt ar to saistītās izmaksas. „Sadarbības rezultātā, ievērojot ES un vietējo normatīvo aktu prasības, katras valsts tirgum izstrādātas emisijas prospekta, emisijas noteikumu standartformas, kā arī vadlīnijas minēto dokumentu aizpildīšanai, kuru mērķis ir sniegt praktisku palīdzību, aizpildot dokumentus. Visi dokumenti pieejami vietējā un angļu valodā,” kopprojekta veikumu komentē advokātu biroja VARUL vecākā juriste Alise Eljašāne.

„Finansējuma piesaistīšana ar obligāciju palīdzību ļauj kā lieliem, tā maziem - labi pārvaldītiem - uzņēmumiem paplašināt finansējuma avotus, diversificēt aizņēmumu portfeli un palielināt atpazīstamību investoru aprindās,” paredzamos ieguvumus skaidro Nasdaq Baltic Emitentu pakalpojumu vecākā speciāliste Maija Orbidāne. „Pašreizējā vide ir gana sarežģīta uzņēmumiem, tāpēc ar šo kopīgo iniciatīvu vēlamies likvidēt kavēkļus un atvieglot kapitāla piesaisti tiem, kas izvēlas parāda vērtspapīru emisiju kā pievilcīgu kapitāla piesaistes alternatīvu.”

Piemēram, 2013.-2014. gadā Nasdaq Baltijas regulētajā tirgū tika iekļautas sekojošas obligācijas: divas „Latvenergo” obligāciju emisijas ar kopējo vērtību 105 miljoni eiro, ar ienesīgumu 2.8% gadā un dzēšanu 2017.gadā un 2020.gadā - investoru pieprasījums pēc obligācijām jau sākotnēji vairākas reizes pārsniedza piedāvājumu. Uzņēmuma „mogo” obligāciju emisija sasniedza 20 miljonus eiro, ar ienesīgumu 10% gadā un dzēšanu 2021.gadā. Parāda vērtspapīru sarakstā tika iekļautas divas „ExpressCredit” obligāciju emisijas – par 5 miljoniem eiro, ar ienesīgumu 14% gadā un dzēšanu 2018.gadā un par 3,5 miljoniem eiro, ar ienesīgumu 15% gadā un dzēšanu 2020.gadā; savukārt „Capitalia” obligāciju emisija - par vienu miljonu eiro, ar ienesīgumu 12% gadā un dzēšanu 2018.gadā. „VIA SMS group” ir veikusi obligāciju emisiju 6,3 miljonu eiro apmērā, ar ienesīgumu 13% un dzēšanu 2016.gadā. Vērojot noturīgo interesi gan obligāciju pieprasījuma, gan piedāvājuma pusē ir pamats domāt par šī vērtspapīru tirgus segmenta tālāku attīstību Baltijā.

Kopš 2013. gada Baltikums Bank AS kā emisijas organizators ir piedalījies vairākās obligāciju emisijās, palīdzot gan finanšu nozares, gan ražošanas uzņēmumiem piesaistīt finansējumu no institucionālajiem un privātajiem investoriem. Kā galvenās obligāciju emisijas priekšrocības bankas investīciju piesaistes vadītājs Edmunds Antufjevs min finansējuma apjoma sasniegšanu (arī kombinācijā ar bankas aizdevumu), investoru bāzes diversifikāciju (pensiju un investīciju fondi, privātpersonas, bankas u.c.), publiskas kredītvēstures izveidi, kā arī to faktu, ka obligāciju emisijai var nebūt nodrošinājuma, kas bieži vien ir šķērslis banku aizdevumu saņemšanā. Tā kā obligāciju emisija ietver sevī tehnisku dokumentu sastādīšanu, tad sagatavotās vadlīnijas uzņēmumiem sniedz praktisku ieskatu nepieciešamo dokumentu klāstā.

Kā atzīmē speciālisti, šobrīd tieši Latvijas uzņēmumi visaktīvāk no visām Baltijas valstīm izmanto iespējas ne tikai emitēt obligācijas, bet arī iekļaut tās Baltijas regulētajā tirgū, tādējādi palielinot savu atpazīstamību investoru vidū.

Pašlaik salīdzinājumā ar Ziemeļvalstīm un Rietumeiropu, Baltijā parāda vērtspapīru tirgus ir salīdzinoši neaktīvs. Tomēr tā ir tendence, kuru būtu vērts mainīt - uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt papildus finansējumu, būtu lietderīgi ņemt vērā, ka bez tradicionālā banku finansējuma pastāv arī alternatīva – proti, parāda vērtspapīru (obligāciju) emisija. Tas radītu gan veselīgu konkurenci starp šiem finansējuma piesaistes veidiem, potenciāli uzlabojot finansēšanas nosacījumus, gan veicinātu aizdevēju un aizņēmēju tiešo sadarbību, kas iespējams ar obligāciju emisiju starpniecību.


Edmunds Antufjevs
Investīciju piesaistes vadītājs