Interneta vietnes lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt www.bluorbank.lv interneta vietnes lietošanu, turpmāk – Interneta vietne, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Apmeklējot Interneta vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Interneta vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Interneta vietnes lietotājus par BluOr Bank AS, vienotās reģistrācijas numurs 40003551060, turpmāk – Banka un/vai BluOr, darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Interneta vietnē var būt ietverta informācija arī par Bankas pārstāvniecībām, filiālēm, ar Banku saistītām sabiedrībām, to pārstāvniecībām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī Bankas akcionāru izveidotu nodibinājumu, līdz ar to Noteikumi ir attiecināmi arī uz šo Interneta vietnē ietverto informāciju.

Ja kāda konkrētā produkta un pakalpojuma noteikumi ir pretrunā šiem Noteikumiem, augstāks spēks ir konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas noteikumiem.


1. Bankas Interneta vietnes vispārīgie izmantošanas noteikumi

1.1. Interneta vietnes adrese pirms kārtējā apmeklējuma interneta pārlūkā vienmēr jāievada manuāli. Interneta vietnei ir iespējams piekļūt arī, izmantojot saites, kas atrodas trešo personu interneta vietnēs.
1.2. Bankai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Interneta vietnes saturu.
1.3. Interneta vietnes saturam ir tikai informatīvs raksturs. Interneta vietnē minētie pakalpojumu nosacījumi Bankai kļūst saistoši attiecībā pret konkrēto klientu tikai tad, kad tie ir iekļauti starp Banku un klientu noslēgtajā līgumā.
1.4. Interneta vietnē norādītā informācija nav uzskatāma par oferti, padomu vai lūgumu iegādāties Bankas pakalpojumus, ja vien Banka nav tieši norādījusi pretējo.
1.5. Interneta vietne nav adresēta personām, kam piemērojamie tiesību vai normatīvie akti šo personu pilsonības, atrašanās vai dzīves vietas dēļ liedz piekļuvi šai Interneta vietnei vai neļauj tās izmantošanu. Personas, kam ir aizliegta pieeja Interneta vietnei vai tās lietošanai vai kam ir šaubas par to, vai tām ir atļauta piekļuve Interneta vietnei, lūdzam nekavējoties atstāt Interneta vietni.
1.6. Banka negarantē, ka Interneta vietnē iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot to informāciju, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Bankas un tās klientu līgumiskajām attiecībām.
1.7. Banka negarantē Interneta vietnē norādīto pakalpojumu un/vai produktu pieejamību.
1.8. Interneta vietnē izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Interneta vietnē izklāstīto informāciju un tās lietderību.
1.9. Interneta vietnes lietotājiem ir iespēja izmantot Interneta vietnē esošos funkcionālos risinājumus (piem., valūtu konvertētājs). Minētie funkcionālie risinājumi darbojas uz aktuālās informācijas pamata un ir informatīvi. Banka neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā, un no šīm kļūdām izrietošajām sekām. Šo funkcionālo risinājumu izmantošana jebkurā gadījumā nerada Bankai saistības vai pienākumus nodrošināt šādus pakalpojumus.

2. Atbildība

2.1. Banka nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Interneta vietnes izmantošanas rezultātā, arī tad, ja Bankai vai tās pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Interneta vietnē. Pirms Jūs aizpildāt Interneta vietnē ievietotās dokumentu formas, vēlams sazināties ar Bankas pārstāvi.
2.1. Banka neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Interneta vietnes vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Interneta vietnē piedāvātais pakalpojums, produkts, Interneta vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Interneta vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.


3. Saites uz citām interneta vietnēm

3.1. Interneta vietne var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Banka neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Interneta vietnē izvietotās teksta saites.


4. Identifikācijas datu un paroļu izmantošana

4.1. Jūs apņematies savus identifikācijas datus un Bankas piešķirtās paroles izmantot tikai saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un starp Jums un Banku noslēgtajiem līgumiem.


5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Banka un/vai trešās personas, ja tas ir tieši norādīts Interneta vietnē, patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz Interneta vietni, tajā iekļauto tekstuālo, grafisko un cita veida vizuālo, kā arī audio un cita veida informāciju. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstiskas piekrišanas ir aizliegta Interneta vietnes satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.
5.2. Interneta vietnes saturu drīkst citēt tikai tad, ja tiek norādīta atsauce uz avotu, no kura šī informācija iegūta.
5.3. Interneta vietni un tajā norādīto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos.


6. Privātuma atruna

6.1. Banka nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā Interneta vietnē, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu, aizpildot pieteikumu, izmantojot tērzēšanas logu (e-pasta nodošana turpmākai saziņai ar Banku), veicot maksājumu Bankas mājas lapā). Jebkura informācija, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Banka to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt. Detalizētāka informācija par Bankā veikto personu datu apstrādi ir atspoguļota Bankas izstrādātājā Privātuma politikā.
6.2. Ikreiz, kad Jūs apmeklējat Interneta vietni, Banka ieraksta šādas tehniskās detaļas:
6.2.1. informāciju par Jūsu apmeklētajām Interneta vietnes sadaļām;
6.2.2. informāciju par interneta vietni, ko Jūs apmeklējāt pirms Interneta vietnes apmeklējuma;
6.2.3. informāciju par pārlūkprogrammu, ko Jūs izmantojāt, apmeklējot Interneta vietni;
6.2.4. informāciju par Jūsu datorekrānā uzstādīto izšķirtspēju;
6.2.5. informāciju par Jūsu datora operētājsistēmu;
6.2.6. informāciju par Jūsu izmantoto IP adresi, lai piekļūtu Interneta vietnei.
Šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu Bankas interneta vietnes darbību, statistikas apkopošanu, ar mērķi Interneta vietni padarīt atbilstošu Bankas klientu vēlmēm. Banka nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. Banka nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Interneta vietnes apmeklētāju privātumu.
6.3. Interneta vietnes darbībai tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina plašākas Interneta vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot Jūsu interneta pārlūkprogrammas iespējas, Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, bet tad Jums nebūs iespējams izmantot visas Interneta vietnes piedāvātās iespējas.


7. Piemērojamās tiesību normas

7.1. Šīs Interneta vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas lietojot šo Interneta vietni vai saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.