BluOr Bank sekmīgi noslēdz 2022. gadu un publicē auditētu gada pārskatu

2023. gada 20. marts

BluOr Bank nostiprina savu stratēģisko pozicionējumu pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas uzņēmumiem

2022. gadā ir notikuši ievērojami ģeopolitiskie satricinājumi visā Eiropā un jo īpaši Latvijai tuvējās kaimiņvalstīs, kā rezultātā bija vērojamas lielas izmaiņas uzņēmējdarbībā un kopējā tirgus situācijā. Banka pirmajā pusgadā veica būtiskas korekcijas riska pārvaldīšanas jomā un plānošanā un turpināja stiprināt savu stratēģisko pozicionējumu pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas uzņēmumiem. Pārskata periodu BluOr Bank ir noslēgusi sekmīgi, atbilstoši plānotajiem rādītājiem bankas darbības būtiskākajos virzienos.

Kā liecina auditētie dati, 2022. gadu Banka ir noslēgusi ar 10.5 miljonu EUR peļņu, kas ir par 7% vairāk nekā 2021. gadā. Bankas pamatdarbības tīrie ienākumi pārskata periodā sasniedza 26 miljonus EUR, pašu kapitāla apjoms ir 80,3 miljoni EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms gada noslēguma bija 685 milj. EUR.

Bankas likviditāte 2022. gada beigās sasniedza 72 %. Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 13,2 % un aktīvu atdeve (ROA) – 1,3 %.

Ievērojot to, ka kreditēšanas tempu saglabāšana ir būtisks valsts ekonomikas sildīšanas instruments, BluOr Bank, atbilstoši savai biznesa stratēģijai, arī 2022. gadā kā prioritāru virzienu saglabāja finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, par ko liecina tās kreditēšanas rādītāji. 2022. gadā banka ir parakstījusi jaunus kredītlīgumus 104 milj. EUR apmērā, tādējādi veicinot gan atsevišķu nozaru attīstību, gan jaunu eksporta tirgu apgūšanu, gan jaunu biznesa iespēju izmantošanu Latvijas ekonomikai sarežģītā periodā. Kredītlīgumu ietvaros pakāpeniski palielinās bankas finansiālais atbalsts projektiem, kas vērsti uz ietekmes uz vidi mazināšanu un zaļo enerģiju. Kopējais piešķirto un izsniegto kredītu portfelis pārskata perioda beigās bija 365 miljoni EUR.

Ņemot vērā mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu lomu Latvijas ekonomikas stabilizēšanā un izaugsmē, banka jau trešo gadu īstenoja finanšu līdzekļu pieejamības programmu minētajam uzņēmumu segmentam. MVU kreditēšana 2022.gadā veidoja 86 % no bankas kopējo piešķirto kredītu apjoma. No tiem vairāki projekti ir realizēti veiksmīgā sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

Banka ir mērķtiecīgi pilnveidojusi finanšu pakalpojumus juridiskajām personām, kā rezultātā ir vērojams stabils bankas klientu – Latvijas juridisko personu pieaugums: pārskata periodā to skaits ir palielinājies par 28 %. 2022. gada beigās Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klienti sastādīja 98% no kopējā klientu īpatsvara.

Lai finanšu pakalpojumi kļūtu vēl pieejamāki un ērtāki, banka turpina attīstīt jaunākās tehnoloģijas, liekot akcentu uz pakalpojumu piedāvājumu arī tiešsaistē. Pārskata periodā uzņēmumu kontu attālinātu atvēršanu ar pilnveidotām identifikācijas iespējām izmantoja gan Baltijas, gan Eiropas valstu uzņēmēji, tāpat klienti aktīvi izmantoja iespēju attālināti veikt arī termiņnoguldījumus.

Aizvadītā gada maijā BluOr Bank subordinēto obligāciju emisijas rezultātā ir piesaistījusi finanšu līdzekļus vairāk nekā 4,8 miljonu eiro apmērā, iekļaujot tos bankas kapitālā. Papildus kapitāla piesaiste ir viens no bankas turpmākajiem izaugsmes priekšnosacījumiem, kas dod iespēju savukārt veiksmīgi, uz iespējami izdevīgākiem noteikumiem sniegt plašāku finanšu atbalstu uzņēmumiem, kuru biznesa attīstība ir visas ekonomikas nozīmīgs virzītājspēks.
2022. gada 2. jūnijā tika uzsākta bankas obligāciju kotēšana Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Bankas obligāciju kotēšana biržā apliecina tās stabilitāti, izaugsmi un izvirzīto stratēģisko uzdevumu sekmīgu realizāciju, ko apliecina lielā uzticība no investoru puses, kuru vidū ir ievērojams skaits arī fizisku personu. Bankas vadība arī turpmāk redz nozīmīgu BluOr Bank kapitāla stiprināšanas potenciālu, izmantojot biržas iespējas un investīciju instrumentus.

Attīstot pakalpojumus gan lielajiem korporatīvajiem klientiem, gan vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, banka pārskata periodā ir uzsākusi faktoringa nodrošināšanu, sekmējot savu klientu biznesa nepārtrauktību un straujāku attīstību.

Banka turpina attīstīt jaunākās tehnoloģijas, un no 2022. gada maija saviem klientiem nodrošina jaunu mūsdienīgu un tehnoloģisku Blue KEY risinājumu. Tas ir ērts tehnoloģisks rīks klienta sadarbībai ar banku un ir drošs aizstājējs ierastajiem kodu kalkulatoriem.

Lai nodrošinātu arvien ērtāku un plašāku norēķinu vidi gan pircējiem, gan e-komercijas uzņēmējiem, kā arī ievērojot pieaugošo Revolut bankas popularitāti Latvijas iedzīvotāju vidū, BluOr Bank saviem klientiem ir paplašinājusi norēķinu iespējas internetā: kopš 2022. gada decembra e-komercijas tirgotāji var saņemt tiešos maksājumus arī no Revolut bankas kontiem un pircēji var veikt pirkumu apmaksu izmantojot savu norēķinu kontu jebkurā no piecām bankām - Swedbank, SEB, Citadele, Luminor un Revolut.

Ievērojot klientu vēlmes un sekojot jaunākajām tendencēm interneta vietņu dizaina izstrādē, pārskata periodā banka ir pārgājusi uz modernāku internetbankas dizainu, kas vienlaikus nodrošina arī ērtāku funkcionalitāti un internetbankas lietošanu jebkurā ierīcē.

Ar mērķi uzsvērt bankas statusu un stiprināt bankas pozicionējumu gan Latvijas un Baltijas, gan citu valstu tirgos, vienādojot zīmolu un bankas juridisko nosaukumu, no 2022. gada marta banka sāka izmantot jaunu zīmolu - BluOr Bank un mainīja bankas nosaukumu uz BluOr Bank AS. Bankas zīmola attīstība apliecina modernāko pasaules tendenču ievērošanu, kas virzās uz vienkāršību un lakonismu digitālajā vidē.

BluOr Bank konsekventi saglabā augstas prioritātes statusu visiem risku pārvaldības un darbības atbilstības jautājumiem, kuriem pārskata periodā ir veltīti iekšējie papildus resursi.

BluOr Bank jau otro gadu pēc kārtas, atbilstoši Kredītiestāžu likumam, ierindota to iestāžu vidū, kas Latvijā finanšu jomā atbilst statusam “citas sistēmiski nozīmīgas finanšu iestādes”. Tas nozīmē, ka banka ar savu mērķtiecīgo darbu un ieguldījumu Latvijas finanšu tirgū uzrāda stabilu augšupejošu izaugsmi. Minētais statuss bankai uzliek arī papildus prasības, stingrāku normu un kritēriju ieviešanu, kas ir neatņemams priekšnoteikums turpmākajai bankas attīstībai.
Atbilstoši biznesa stratēģijai, arī 2023. gadā BluOr Bank uzmanības centrā būs uzņēmēji un tādu pakalpojumu nodrošināšana, kuri sekmē Latvijas uzņēmumu modernizāciju, jaunu eksporta tirgu apgūšanu, īpašu uzmanību veltot projektiem, kas vērsti uz videi draudzīgu materiālu izstrādi, otrreizējo pārstrādi un citiem risinājumiem, sekojot kopējam mērķim Eiropas klimata pārmaiņu un energoefektivitātes kontekstā.